POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

Z uwagi na fakt, iż poufność danych oraz prywatność osób korzystających z serwisu jest dla nas najważniejsza, informujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, korzystając z najlepszych narzędzi dostępnych na rynku. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Hevena Sp. z o.o., ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest HEVENA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-356) przy ul. Starowiejskiej 16/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733867, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5862332300, REGON: 380354858. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo się skontaktować bezpośrednio pod adresem mailowym: biuro@hevena.pl

PODSTAWY PRAWNE ORAZ CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez cały czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat Administrator związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z klientami, kontrahentami lub ich współpracownikami.
Przeprowadzenie wywiadu medycznego art. 9 ust. 2 lit. h RODO Administrator przed wykonaniem przeprowadza wywiad z klientem w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
Rozpatrywanie skarb i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z klientami, kontrahentami lub ich współpracownikami.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez cały czas trwającego postępowania w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych od czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane klientów, kontrahentów lub ich współpracowników.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności.
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO Działania te prowadzone są na podstawie posiadanych zgód, w oparciu o ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do czasu wycofania zgody i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody). Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Monitoring na terenie administratora w celach podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Hevena Sp. z o.o. będzie ujawniać Państwa dane osobowe:

* pracownikom Hevena Sp. z o.o.

* organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

* podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie a w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierających naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącego usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Hevena Sp. z o.o. w ramach obsługi marketingowej, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Hevena Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;

* bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

UPRAWNIENIA ORAZ DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Hevena Sp. z o.o. przysługuje prawo do:

* dostępu od swoich danych osobowych;

* sprostowania swoich danych osobowych;

* usunięcia swoich danych osobowych;

* ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

* przenoszenia swoich danych osobowych.

Osobie, której dane są przetwarzane przez Hevena Sp. z o.o. przysługuje także wniesienie skargi do krajowego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapisu na konkretną usługę oferowaną przez Hevena Sp. z o.o. oraz realizacji tej usługi zgodnie z przedstawioną ofertą.

Call Now ButtonZadzwoń teraz